Verslag december 2022 januari en februari 2023

Onze info over de gemeenteraad voor inwoners, geïnteresseerden, sympathisanten van Groen Wommelgem.

Met deze willen we jullie opnieuw op de hoogte brengen van het leven zoals het is op de gemeenteraad.
Aangezien er bijzonder weinig op de agenda stond voor de gemeenteraad van december en januari geven we een korte samenvatting met enkele highlights.
• Een aantal medewerkers van het lokaal bestuur worden opgeleid tot GAS-vaststellers
• Een aanpassing van het verkeersreglement met de toevoeging van enkele snelheidsbeperkingen naar 50 km/u.
• Het voorstel van een uitbreiding zone 30 in het centrum en het Laar wordt verdaagd vanwege een laattijdig negatief advies van de politiezone Minos.
• Voor aanpassingen aan het meerjarenplan passen we oa vanwege een groot gebrek aan budgetering voor noodzakelijke klimaatacties.
• Er is een nieuw algemeen nood- en interventieplan dat ter kennisneming werd voorgelegd.
• De nieuwe beleidsnota Omgeving werd ter stemming voorgelegd. Deze nota omvat richtlijnen ivm met bomen en groen, groendaken, groene omgeving & parkeren, bronbemaling en tenslotte de woonkwaliteit en bijbehorende afmetingen. Het gaat vooral over een actualisering.

En dan zijn we aanbeland bij de jongste gemeenteraad van 16 februari.
Ook dit was ondanks onze interpellaties opnieuw een zeer korte raadszitting. Amper een half uur!
• De engagementsverklaring voor de partners die zullen participeren in het gezondheidshuis Dahlia (in het oude gemeentehuis) moest worden gestemd. Na een vraag van onze fractie over de beschikbaarheid van de huisartsen die ook elders een praktijk hadden werd het voorstel goedgekeurd.
• Voor het Ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen werd een advies voorgelegd. Het bestuur heeft enkele opmerkingen geplaatst bij sommige ideeën. Voor Groen Wommelgem gingen deze opmerkingen soms niet ver genoeg. We hebben alsnog ingestemd.
Het zal nog moeten blijken wat er van al deze plannen definitief wordt uitgetekend. Uit het ontwerp plan MER blijkt dat er maar weinig engagement en veel onvoldoendes zitten in dit ganse toekomstproject dat is bedoeld om onze omgeving en leefkwaliteit te garanderen in tijden van snelle (klimaat)veranderingen.
• Verder was er nog ter stemming:
- een aanpassing van het reglement voor het parkeren en laden van elektrische voertuigen aan openbare infrastructuur.
- een aanpassing voor het gebruik van het CC door scholen en andere verenigingen en de retributies
- een inperking van de uren die gelden voor een speelstraat. Groen stemde tegen!
Deze aanpassing komt er nadat enkelingen hebben gereclameerd op het feit dat ze ‘s morgens en in de namiddag niet met de auto van en tot aan de voordeur kunnen rijden.
Is dat nu net niet de insteek van een speelstraat in de zomer?! Groen wil een veilige/zorgeloze speelplek voor kinderen van ‘s morgens tot ‘s avonds!

 • En dan hebben we nog ‘one big issue’ van de gemeenteraad van 16/02.
  Het tussentijds LEKP-rapport van Wommelgem werd ter kennisgeving voorgelegd.
  Dit rapport evalueert de inspanningen van een gemeente om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen na de ondertekening van het burgemeestersconvenant en het LEKP 2.0.
  Daaruit blijkt dat het bestuur op geen enkel engagement een score van meer dan 50% scoort. Integendeel de cijfers zijn ronduit dramatisch!
  Enkele voorbeelden.
  Besparen met het dimmen van ledverlichting? Slechts 9,2% van alle verlichting in de gemeente zijn ledlampen.
  • 1 extra boom per inwoner tegen 2030 erbij = meer dan 13.000 bomen. Score Wommelgem: 0,5%! Er zijn op twee jaar tijd slechts 66 bomen bijgekomen! Daarbovenop is er slechts 70 meter haag en geveltuin gepland. Een score van 1,1 op 100. En wat is de beste score van het rapport? 46,2%. Er zijn volgens het bestuur 6 natuurgroenperken van minstens 10m2 bijgekomen. Waar? Applaus?
  • Ontharding. 1m2 per inwoner. Score: 4,7%! Slechts 610 m2. Extra hemelwateropvang 2 op 100!
  • Laten we daarbij ook nog optekenen dat het primair energieverbruik van het lokaal patrimonium nog zal toenemen met 9% tegen 2030 terwijl het Vlaams gemiddelde daalt met 26,5% Een negatief verschil van 35 %!
  • De CO2 uitstoot van eigen gebouwen en technische infrastructuur stijgt met 15%. Doel min 40%
  • Het aantal meter nieuw of opgewaardeerd fietspad ter stimulatie van duurzame mobiliteit: 3.650 meter. Doel: meer dan 13 kilometer.
  • …en ja er is één score boven de helft. De gemeente telt al 71 laadpalen voor elektrische wagens. 5,5 op 10.
  • Verder heeft dit schepencollege geen enkele intentie om werk te maken van het opzetten en stimuleren van collectieve renovaties, overleg tussen inwoners, bedrijven en het lokale bestuur in de vorm van klimaattafels of het starten van coöperatieve/participatieve hernieuwbare energieprojecten.  

Terwijl de burgemeester via de media verkondigt hoe goed het gemeentebestuur zijn best doet om energie te besparen, tonen deze harde cijfers een heel ander beeld.
Groen Wommelgem trekt al jaren aan de alarmbel en weigert telkens de aanpassingen in de meerjarenbegroting goed te keuren omdat er geen budgetten zijn voorzien voor acties om de klimaatveranderingen te counteren en er geen transparantie is over de acties die het bestuur dan wel onderneemt.
Dit hypothekeert ook het beleid na 2024 en brengt het behalen van de belangrijkste doelstelling in het gedrang of maakt ze zelfs onmogelijk.
Opportuniteiten zijn er genoeg geweest en zijn nog steeds voor handen. Maar dit bestuur kijkt weg van de realiteit die op ons afkomt en verzuimt aan zijn verplichtingen naar de Wommelgemnaren.


Indien er vragen zijn over deze informatie of andere issues waar je mee zit kan je ons altijd contacteren.
We houden jullie op de hoogte.
Groen Wommelgem.