Verslag 24 november 2022

Onze info over de gemeenteraad voor inwoners, geïnteresseerden, sympathisanten van Groen Wommelgem.

Dit was de gemeenteraad van 24 november 2022.

De intercommunales zijn zowat de rode draad door de agenda's van de gemeenteraad.
Vergoeding voor externe juryleden in selectiecommissies (voor personeelsaanwervingen), de akte tot vestiging van het erfpachtrecht voor de schoolgebouwen van het Oogappeltje en het Laar, nieuwe software voor thuis-en seniorenzorg volgden.
Bij het punt omtrent de intergemeentelijke samenwerking voor communicatie in noodsituaties, vroegen we ons af hoe dit alles past in het geheel. Er is de politiezone Minos, de brandweerzone Rand, de samenwerking voor de communicatie, …
Volgens de burgemeester is dit een logische stap om de communicatie te kunnen garanderen. We’ll see.
Bij de opvolgingsrapportering van de gemeentebudgetten vroegen we ons af of dit wat eenvoudiger kon worden weergegeven. Helaas valt dit onder de Vlaamse regelgeving en moet deze procedure worden gevolgd. We blijven ons er in vastbijten.

Dit brengen we graag onder de aandacht en zullen we verder opvolgen.

 • Het beheerplan Fort2 en bijhorend bestemmingsplan.
  GROEN Wommelgem heeft grote twijfels bij de uiteindelijke uitvoering van deze voorstellen. Deze plannen en de goedkeuring ervan zijn uiteraard een eerste stap voor het bekomen van de nodige externe financiële middelen (subsidies). Maar het huidige bestuur heeft de voorbije jaren nooit enige intentie getoond om zelfs maar een minimum te investeren in de site.
  Aanhoudende problemen met sanitair, vochtinsijpeling, asbest, … zijn nooit grondig aangepakt. Er is nu opnieuw geen garantie dat er ook vanuit de gemeente zal worden bijgedragen aan de uitvoering van dit grote meerjarenproject.
 • Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0
  Opnieuw een plan om iets te doen tegen de Klimaatopwarming. Wij zijn niet tegen. Maar er was al het Burgemeestersconvenant. Daar is nog NIETS mee gebeurd. Dit gemeentebestuur schuift de problemen en de aanpak ervan voor zich uit.
  Ze gaan het ‘laaghangend fruit’ plukken om zo vooruitgang te boeken.
  Dat is niet genoeg. Grote stappen vragen om grote beslissingen. Waar wachten we op burgemeester en schepenen?!
 • Herinrichting Oelegemsteenweg.
  Er wordt een ontwerper aangesteld en goedkeuring gevraagd voor de lastvoorwaarden en gunningswijze.
  Dit is de verdienste van onze acties en de druk die we hebben gevoerd in de gemeenteraad naar aanleiding van de bomenkap langs de Oelegemsteenweg.
  Groen Wommelgem zal er op letten dat er wel degelijk een goede fietsinfrastructuur wordt aangelegd en dat ook in de heraangelegde straat de groenvoorziening op hoog niveau wordt ingebed. Niet alleen elders wat compenseren maar de bewoners van de straat teruggeven waar ze recht op hebben.


Indien er vragen zijn over deze informatie of andere issues waar je mee zit kan je ons altijd contacteren.
We houden jullie op de hoogte.
Groen Wommelgem.