Verslag 13 oktober 2022

Onze info over de gemeenteraad voor inwoners, geïnteresseerden, sympathisanten van Groen Wommelgem.

We nemen u nog even mee naar de gemeenteraad van 13 oktober

Het eerste agendapunt was het ontslag van raadslid Sieglinde Leenaards van NVA. Zij laat zich vervangen door Jonas Celis. In de politieraad wordt ze vervangen door Dirk Somers van OpenVld
De agendapunten waar we weinig of geen problemen mee hadden, waren de agenda’s van de (buitengewone) algemene vergaderingen van verschillende intercommunales.
- Toch even meegeven dat vanaf 2023 IGEAN ook zal instaan voor de ophaling van grof huisvuil en dat daar een nieuwe kostprijs aan vast hangt.
- Verder wordt er ook voorzien in niet reguliere afvalophaling voor inwoners bij wie om een of andere reden hun huisvuilcontainer niet is geledigd op de voorziene tijdstippen.
- De prijzen voor de reguliere ophaling van afval zijn opnieuw vastgelegd tot en met 2025
- Verder is de samenwerking met  Zwerfkat Wommelgem bestendigd net als WOSPO voor de organisatie zomerkampen in onze gemeente.

Deze zaken brengen we graag onder de aandacht en zullen we verder opvolgen.

 • Tijdens het schepencollege van 3 oktober werden de nieuwe drankprijzen voor het COC Brieleke goedgekeurd. Het gaat om een verhoging bovenop de index. Dit moet dan ter kennisneming worden voorgelegd op de gemeenteraad (een verdienste van ons raadslid Jan Herthogs).
  Het was opnieuw Jan die hierbij de vraag stelde hoe vaak zulke extra prijsstijgingen kunnen worden doorgevoerd en of er daar de nodige afspraken over bestaan. Dat bleek nog steeds niet het geval ondanks eerdere vragen van Groen hierover. Opnieuw werd er beloofd dat er deze keer wel werk wordt van gemaakt.
  GROEN Wommelgem zal er nauwlettend op toezien dat voor de gebruikers de accommodatie een correcte prijszetting wordt toegepast zonder daarbij het belang van de concessiehouders uit het oog te verliezen.
 • Groen Wommelgem had een extra agendapunt toegevoegd met de vraag om een of meerdere regenboogzebrapad(en) in Wommelgem aan te leggen. Dit symbool staat voor een open, verdraagzame en vredevolle gemeente.
  Tot onze grote verbazing kwam daarop een eerste reactie vanuit de oppositie, met name Gemeentebelangen (CD&V) argumenteerde dat er geen regelgeving is die het aanbrengen van regenboogzebrapaden toestaat, waarbij ze 20 jaar oude uittreksels van de wegcode boven haalde als redevoering. Dit werd meteen door onze fractie weerlegd waar werd gewezen op het feit dat de huidige minister van Mobiliteit een volledig kader en wettelijke voorwaarden heeft gecreëerd en daarbij richtlijnen en afspraken heeft gemaakt met het Agentschap Wegen en Verkeer. Wanneer dit soort zebrapad wordt aangebracht op een gewestweg is het bovendien gratis en valt het onder het beheer van AWV.
  Het bracht echter geen soelaas en Gemeentebelangen werd bijgetreden door de NVA die eraan toevoegde dat het andere prioriteiten had en vervolgens een amendement indiende. Hierin werd voorgesteld om toch in zee te gaan met AWV om een regenboogzebrapad aan te brengen op een gewestweg (bijv. kruispunt Autolei-Herentalsebaan). Bovendien komt het gemeentebestuur zo weg onder de aansprakelijkheid bij een mogelijk ongeval werd geargumenteerd. Slik!!
  Daarop volgde eerst een stemming van de toevoeging die het maar nipt haalde door de stemmen van NVA en de onthoudingen van OpenVLD. Groen stemde ook tegen het amendement.
  Daarna volgde de stemming over de aanleg van het regenboogzebrapad. Dit werd goedgekeurd door de stemmen van NVA en onze steun om alsnog een symbolisch zebrapad te kunnen realiseren. Hierbij willen toch nog meegeven dat ook OpenVLD tegen stemde, dus tegen de toepassing van de regelgeving van partijgenote en minister!
 • Op de vorige gemeenteraad bracht onze fractie de problematiek van mogelijk geklasseerde woningen (van een of anderhalve bouwlaag) en renovatie onder de aandacht.
  Het schepencollege had een bouwaanvraag voor het isoleren van een gevel geweigerd op basis van een advies van Erfgoed Voorkempen. Dit advies is echter nog niet rechtsgeldig aangezien er nog geen lijst met woningen voor klassering is vastgelegd. In deze waren de eigenaars ook niet op de hoogte van een mogelijke klassering van hun woning.
  Het provinciaal niveau heeft dan ook terecht het gemeentebestuur in het ongelijk gesteld. Een zoveelste blaam voor de voortvarendheid van het Wommelgemse gemeentebestuur in deze legislatuur!!

 

Indien er vragen zijn over deze informatie of andere issues waar je mee zit kan je ons altijd contacteren.

We houden jullie op de hoogte.

Groen Wommelgem.